งานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี 2556

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 25 กันยายน 2556 งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกทีเกษียณอายุ โดยได้มอบสวัสดิการใ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 สิ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

พิธีเปิดงาน สำนักงานบำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ของข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เรียงประสิทธิ์ เป็นประทานใน …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย (สสอค.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สมัครเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิกและผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิกแ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ อาย …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ปงพิทักษ์” ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อ “นภดล ปงพิทักษ์”

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ปงพิทักษ์ ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อ นภดล ปงพิทักษ์ กำหนดการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 กำหนดประชุมเพลิง วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การรับสมัคร เข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึก …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่