การเรียกเก็บเงิน สงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปี เพื่อคงสภาพปี 2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบที่ 2/2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 2/2557 อายุไม่เกิน 60 ปี รับส …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ข้อ 80(8) และข้อ 108(3) ชุดที่ 47 ครั้ง ที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยสวัสดิ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

แจ้งการอนุมัติ รับสมาชิกรอบ 5/2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีการเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 5/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2556 นั้น ได้มีบุคคลสมัครเป็นสมาชิ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การอบรมสัมนาผู้แทนสมาชิก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

การอบรมสัมนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 และที่ประชุมใหญ่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ใน …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบที่ 1/2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 1/2557 อายุไม่เกิน 60 ปี รับส …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี วันที่ 21-23 ตุลาคม 56

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2556 นำคณะเข้าดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 14.00 น. นำคณะ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2556

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัครถึงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 สมาคมฯ จึงส่งประกาศก …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครูไทย (สสอค.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คณูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่