การรับสมัคร เข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึก …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีการมอบฉันทะ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คณูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ออกประกาศกำหนดเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นกู้เ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มอบผลไม้ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนผังนิคมพัฒนาผัง 6 ได้เดินทางมามอบผลไม้ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอขอบคุณท่านโสภณ พุทธะสุภ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน

ด้วยสมาคมฌาปนกิจฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 ในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2556 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์คร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ด้วยสมาคมฌาปนกิจฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 ในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2556 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์คร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาช …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการศึกษาดูงานสถาบันการเงินอื่น คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบ วันที่ 19-22 มิถุนายน 2556

โครงการศึกษาดูงานสถาบันการเงินอื่น ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินการกับสหกรณ์อื่น ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารูปแบบในการดำเนินงานและกา …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่