รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย (สสอค.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สมัครเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิกและผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิกแ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ อาย …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ปงพิทักษ์” ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อ “นภดล ปงพิทักษ์”

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ปงพิทักษ์ ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อ นภดล ปงพิทักษ์ กำหนดการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 กำหนดประชุมเพลิง วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การรับสมัคร เข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึก …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีการมอบฉันทะ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คณูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ออกประกาศกำหนดเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นกู้เ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มอบผลไม้ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนผังนิคมพัฒนาผัง 6 ได้เดินทางมามอบผลไม้ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอขอบคุณท่านโสภณ พุทธะสุภ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน

ด้วยสมาคมฌาปนกิจฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 ในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2556 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์คร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ด้วยสมาคมฌาปนกิจฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 ในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2556 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์คร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่