ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรม โดยเนื้อหาของการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่องบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกใหม่ที่พึงมี และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 100 ท่าน รุ่นที่1/2562 วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน...

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ