ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รับโล่เกียรติคุณ ในกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีการพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีการทำพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ และการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น โดยมีครู...

โครงการเสริมสร้างอาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 22 ธันวาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมอบทุนการศึกษาโครงการออมทรัพย์ออมความดี ในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ...

ศึกษาดูงานสหกรณ์

กิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมรัปประทานอารหารว่าง บรรยากาศในห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พูดกล่าวทักทาย มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมถ่ายรูปหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง อาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่...

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ

ข่าวสวัสดิการสมาชิก