หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

714
0

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายการุณย์ ติณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ณ วัดชนาธิปเฉลิม อ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล