หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2565

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2565

282
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ.2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2565