หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ให้แก่ครอบครัว “สมชาย เส้งทับ”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ให้แก่ครอบครัว “สมชาย เส้งทับ”

304
0

 ด้วยนายอาดนหมีด สันมาแอ (รองประธาน) และ นายการุณย์ ติณรัตน์ (เลขานุการ)               และ นายสัมฤทธิ์ จันทร์จิตรจริงใจ (กรรมการ) ของศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายสมชาย เส้งทับ’