หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) และ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายชลภาม สุริยะกานนท์”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) และ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายชลภาม สุริยะกานนท์”

265
0

ในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยนายอาดนหมีด สันมาแอ (รองประธาน) และ นายการุณย์ ติณรัตน์ (เลขานุการ) และ นายสัมฤทธิ์ จันทร์จิตรจริงใจ (กรรมการ) ของศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ และ สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว “นายชลภาม สุริยะกานนท์’