หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1และ สมาคมที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1และ สมาคมที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

178
0

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1และ 2 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566                                                                                                                “ ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ”
โดยมีนายกสมาคมฌาปนกิจและกรรมการสมาคมของทั้ง 2 สมาคม ตัวแทนนายทะเบียนสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลตำบลคลองขุด ประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รวมถึงสมาชิกของสมาคมที่ 1 จำนวน 251 คน และสมาคมที่ 2 จำนวน 120 คน
โดยการประชุมผ่านไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้