หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายชม ผลึกเพชร”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายชม ผลึกเพชร”

71
0

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 ด้วยนายสะอาด อุสมา ประธานศูนย์ประสานงาน สสอค.                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต                                        ให้แก่ครอบครัว ‘นายชม ผลึกเพชร’ จำนวนเงิน 600,000 บาท