หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1-2 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

กิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1-2 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

425
0

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ร่วมขับเคลื่อน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม โดยเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย เรื่องบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกใหม่ที่พึงมี และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการอบรม รุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล และ รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล