หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

โครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

362
0

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 ซึ่งสำหรับปีนี้จัดที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ได้พบปะและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ การสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมั่นคง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น