หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด”

227
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 อนุมัติดำเนินโครงการอบรม “เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม โดยเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย เรื่องบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกใหม่ที่พึงมี และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

การรายละเอียดที่นี่ >> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ 2564