หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ระเบียบและข้อบังคับ

ระเบียบและข้อบังคับ

 

 :: ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ :: ดาวโหลด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2564 (21/10/2565)
3. ระเบียบว่าด้วย ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 (12/09/2565)
4. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564 (29/01/2564)
5. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร พ.ศ. 2559 (23/03/2560)
6. ระเบียบว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกไม่มีคู่สมรส พ.ศ. 2559 (23/03/2560)
7. ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2559 (23/03/2560)
8. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือลาออก พ.ศ 2562
9. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะ พ.ศ.2562
10. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2557
11. ระเบียบว่าด้วย โครงการให้เงินกู้สามัญพนักงานราชการ พ.ศ.2560 (31/08/2560)
12. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) พ.ศ. 2564 (25/02/2564)
13. ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2564 (25/02/2564)
14. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565 (08/04/2565)