หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ระเบียบและข้อบังคับ

ระเบียบและข้อบังคับ

 

 :: ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ :: ดาวโหลด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2564 (21/10/2565)
3. ระเบียบว่าด้วย ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 (12/09/2565)
4. ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564 (29/09/2566)
5. ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก พ.ศ.2566 (29/09/2566)
6. ระเบียบ ว่าด้วยทุนศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2564 (29/09/2566)
7. ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกไม่มีคู่สมรส พ.ศ.2559 (29/09/2566)
8. ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2566 (29/09/2566)
9. ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2566 (29/09/2566)
10. ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ พ.ศ.2566 (29/09/2566)
11. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และสูญเสียอวัยวะ พ.ศ.2566 (29/09/2566)
12. ระเบียบว่าด้วย โครงการให้เงินกู้สามัญพนักงานราชการ พ.ศ.2560 (รออัพเดต)
13. ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ.2565 (29/09/2566)
14. ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2566 (29/09/2566)
15. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565 (08/04/2565)
16. ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 (02/11/2566)