หน้าแรก ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร ปรับปรุง ดาวโหลด
เอกสารทั่วไป ใบแจ้งการรับชำระเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 06/12/2560
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ทั่วไป) 20/03/2557
ใบคำขอสมัครบัตร KTB CO-OP DCARD 25/10/2564
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ (งดส่งงวดชำระหนี้) 16/03/2565
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (เงินกู้) 19/12/2556
แบบฟอร์มโอนสมาชิกภาพ
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 04/03/2562
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (สหกรณ์) 04/03/2562
ใบสมัครการโอนเข้าเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์
สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ยื่นเอกสาร) 08/05/2563
สมัครหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารกรุงไทย (จอฟ้า/ทำผ่านตู้เอทีเอ็มกรุงไทย) 02/09/2563
สมัครหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารกรุงไทย (จอน้ำเงิน/ทำผ่านตู้เอทีเอ็มกรุงไทย) 02/09/2563
บันทึกขอชำระหนี้ผ่านธนาคาร (ย้ายต่างจังหวัด) 19/05/2565
คำร้องขอเปลี่ยนแปลง คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 10/06/2559
  หนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 20/07/2563
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 02/03/2564
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 03/04/2562
คำร้องขอเปลียนแปลงอัตราการส่งเงินงวดชำระหนีเงินกู้ (กรณีขอเพิ่มส่งชำระหนี้) 17/06/2565
คำร้องขอเปลียนแปลงอัตราการส่งเงินงวดชำระหนีเงินกู้ (กรณีขอลดส่งชำระหนี้) 07/01/2559
คำร้องของดส่งเงินต้น 27/01/2565
แบบฟอร์มคำขอกู้ คําขอกู้สามัญ 2565 23/05/2565
  คำขอกู้เงินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 2567 05/04/2567
คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อ (COVID19) พ.ศ. 2566 (ใหม่) 02/05/2566
เงินกู้พนักงานราชการ 23/05/2565
เงินกู้ส่งเสริมอาชีพสมาชิกวัยเกษียณ 2565 31/05/2565
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน (ปส.) 06/02/2563
คำขอกู้พิเศษ (เพื่อที่อยู่อาศัย) 2565 23/05/2565
คำขอกู้ประนอมหนี้ 2563 (สป.) 13/02/2563
คำขอกู้สามัญกระแสรายวัน ATM ปี 2565 21/09/2565
คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2566
19/01/2566
สัญญาจํานําเงินฝากและหรือทุนเรือนหุ้น 10/05/2565
หนังสือประนอมหนี้ต่อท้ายสัญญากู้เงิน 02/02/2565
เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษา 2566 03/05/2566
ใบสมัครสมาชิก/ลาออก ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมทบ 07/11/2562
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญ 13/12/2566
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ กรณีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13/12/2566
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิก 18/11/2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูไทย สามัญ (สสอค.) 29/02/2567
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูไทย สมทบ (สสอค.) 29/02/2567
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 15/08/2566
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก  สามัญ (สส.ชสอ.) 29/02/2567
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก  สมทบ (สส.ชสอ) 29/02/2567
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ) 29/02/2567
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูสตูล สามัญ สมาคมที่ 2 02/05/2567
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูสตูล สมทบ สมาคมที่ 2 02/05/2567
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาคมที่ 2 15/08/2566
หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก (สสอค.) 29/02/2567
แบบคำร้องขอโอนย้ายสังกัดสมาชิก (สสอค.) 13/02/2563
หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก (สส.ชสอ.) 29/02/2567
หนังสือแจ้งการย้ายต้นสังกัด (สส.ชสอ.) 29/02/2567
ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สามัญ (สส.สท.) 02/05/2567   
ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สมทบ (สส.สท.) 02/05/2567
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ (สส.สท.) 02/05/2567
หนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (สส.สท.) 02/05/2567
หนังสือขอเปิดบัญชี หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 14/08/2556
หนังสือแสดงความจำนงขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 03/04/2562
แบบฟอร์มสวัสดิการ หนังสือมอบอำนาจรับเงินสวัสดิการ 26/01/2564
  ขออนุมัติจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 14/12/2566
  บันทึกข้อความค่าคลอดบุตร 03/12/2563
บันทึกข้อความค่ารักษาพยาบาล 03/12/2563
บันทึกข้อความเกษียณอายุราชการ 03/12/2563
บันทึกข้อความสมาชิกโสด 20/03/2566
รับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก 03/12/2563
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต 26/01/2564