หน้าแรก เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป

จำนวนเงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 15 ของวงเงินกู้และต้องทำประกันสินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้โดย(คำนวณจากเงินกู้ หักค่าหุ้น 15% และเงินพึงได้ของสมาชิก) ที่เหลือทำประกันตามที่สหกรณ์กำหนด คือ

– จำนวนเงิน 400,000 – 3,000,000 บาท   ต้องทำ  1  กรมธรรม์
-ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ ส่วนที่เกินหลังจากหักชำระหนี้แล้วให้สหกรณ์คืนแก่ทายาทที่ระบุต่อท้ายในกรมธรรม์ ทั้งนี้หากสมาชิกไม่ชำระเบี้ยประกันชีวิต สหกรณ์จะเรียกเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยคืนทันที การชำระเบี้ยประกันชีวิต สมาชิกต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องตลอดสัญญาจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ให้สมาชิกที่กู้สามัญทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินได้รายเดือน (ได้แก่เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าวิทยฐานะ) แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ ดังนี้

 • เป็นสมาชิกครบ 3 เดือน – 2 ปี จำนวนเงินกู้ ไม่เกิน  1,000,000  บาท
 • เป็นสมาชิกกว่า2 ปี – 4 ปี  จำนวนเงินกู้ไม่เกิน   1,700,000  บาท
 • เป็นสมาชิกกว่า4 ปี – 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน   2,200,000  บาท
 • เป็นสมาชิกกว่า 6 ปีขึ้นไป จำนวนเงินกู้ไม่เกิน   3,000,000  บาท

สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้เฉพาะเงินกู้สามัญทั่วไป แต่วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท โดยให้คำนวณวงเงินกู้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างพนักงานที่คงเหลือ จำนวน 1 ปี ต่อวงเงิน 100,000 บาท

การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญทั่วไป

(1) ลูกจ้างประจำที่ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ  ส่งไม่เกิน 180 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี
(2) ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิรับบำเหน็จรายเดือน ส่งไม่เกิน 200 งวด อายุไม่เกิน 80 ปี
(3) ข้าราชการ ทุกสังกัด ส่งไม่เกิน 240 งวด อายุไม่เกิน 80 ปี
(4) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ส่งไม่เกิน 240 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี
(5) สำหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้วจะขอกู้ใหม่ (รวมสัญญาเดิม) ต้องส่งชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด และต้องชำระต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 บาท จึงมีสิทธิกู้สามัญได้
(6) ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักจากชำระประจำเดือน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 หรือไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
(7) การค้ำประกันเงินกู้ ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือหลักทรัพย์รัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

– สมาชิกมีสิทธิ ค้ำประกันเงินกู้ได้ 7คน สิทธิการค้ำประกันคนละ 500,000 บาท และพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ค้ำประกันเงินกู้ได้ 3 คน วงเงินค้ำประกันคนละ 300,000 บาท
– สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 7 สัญญา ในเวลาเดียวกันไม่ได้
– วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้วไม่เกิน 500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 1 คน
– วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้วเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน
– วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้วเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 3 คน
– วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้วเกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 4 คน
– วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้วเกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 5 คน

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ค้ำประกันเงินกู้ได้ 3 คน วงเงินค้ำประกันคนละ 300,000 บาท

เอกสารและหลักฐานการกู้เงินสามัญทั่วไป

 • สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรสผู้ค้ำประกัน/คู่สมรสอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส และผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้ /ผู้ค้ำประกัน 1 เดือน (ปัจจุบัน)
 • สำเนาใบสำคัญการหย่า กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันหย่ากับคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส กรณีคู่สมรสและผู้ค้ำประกันถึงแก่กรรมอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง (กรณีเป็นพนักงานราชการ)
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านธนาคาร