หน้าแรก เงินกู้สามัญอเนกประสงค์

เงินกู้สามัญอเนกประสงค์

  • เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ เป็นการกู้เงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และหรือค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าในกรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยและหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทัศนะศึกษา และอื่น ๆ
  • จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวนเท่าชำระจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) โดยส่งไม่เกินภายในกำหนด 15 งวด
  • เมื่อหักชำระหนี้และภารผูกพันแล้ว สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือพอให้หักชำระหนี้

เอกสารและหลักฐานการกู้เงินสามัญเอนกประสงค์ มีดังนี้

  • สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและหรือค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าในกรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยและหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทัศนะศึกษา และอื่น ๆ
  • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
  • หนังสือยินยอมให้หักผ่านธนาคาร