หน้าแรก สมาคมฌาปนกิจฯ ครูสตูล

สมาคมฌาปนกิจฯ ครูสตูล

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ความหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์

“การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคน ตกลงเข้าร่วมกัน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตายและมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน

ประโยชน์ของการทำฌาปนกิจสงเคราะห์

ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นที่พึ่งยามสุดท้ายของชีวิตเป็นหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัวเมื่อมีความจำเป็นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและยังถือได้ว่าเป็นการทำบุญร่วมกันอีกด้วย

ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต  1. มีเงินช่วยเหลือจัดงานศพ   2. มีเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครั   3. เป็นทุนประกอบอาชีพ  4. เป็นทุนการศึกษาบุตร  5. ทายาทได้รับผลตอบแทนจากเงินสงเคราะห์ศพที่แน่นอน

สนใจสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ ต้องทำอย่างไร ?

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

4) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์

5) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูลเท่านั้น

6) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

7) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย

8) ต้องมีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

9) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หรือคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

  1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 1 ฉบับ
  4. กรณีคู่สมรสของสมาชิกฯ ให้แนบทะเบียนสมรสด้วย

*** ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ***

เงินค่าสมัครเท่าไรหนอ ?

เงินค่าสมัครครั้งแรก 1,350 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  • เงินค่าบำรุงรายปี 50 บาท
  • เงินค่าสมัคร 100 บาท (เสียครั้งเดียวตลอดชีพ)
  • เงินค่าสงเคราะห์รายศพเก็บไว้ล่วงหน้า 1,200 บาท

*** ปีต่อไปเก็บเพิ่มเท่าจำนวนศพที่เสียชีวิต ศพละ 100 บาท ถ้าไม่เสียชีวิตไม่ต้องเก็บเพิ่ม ***