หน้าแรก เงินกู้สามัญโดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเอง

เงินกู้สามัญโดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเอง

  • สมาชิกสามัญและสมทบมีสิทธิกู้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วที่มีอยู่ในและเงินฝาก สหกรณ์ โดยให้ชำระคืนไม่เกิน 240 งวด โดยไม่จำกัดเพดานเงินกู้

เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญโดยถือเกณฑ์ค่าหุ้นของตนเองและหรือใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน มีดังนี้

  • สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรสอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส  อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
  • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
  • หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านธนาคาร