หน้าแรก การกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือ เงินฝาก

การกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือ เงินฝาก

การกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือ เงินฝาก
หลักเกณฑ์การขอกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝาก
(1) สมาชิกสามัญหรือสมทบมีสิทธิ์กู้เงินทุนเรือนหุ้น
(2) ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท
หลักประกันสำหรับเงินกู้
(1) ถ้าเงินกู้ไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) ใช้เงินฝากในบัญชีเป็นหลักประกัน
– การชำระการกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากสหกรณ์จะกำหนดงวดชำระหนี้ให้ตามความประสงค์ของผู้กู้ แต่ต้องไม่เกิน 240 งวด
เอกสารหลักฐานการกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากสหกรณ์
(1) สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(3) สลิปเงินเดือน (ปัจจุบัน)