หน้าแรก รายงานงบกำไรขาดทุน

รายงานงบกำไรขาดทุน

 

 :: รายงานงบกำไรขาดทุน :: ดาวโหลด
งบกำไรขาดทุน ณ 31 พ.ค.2564 (ครึ่งปี)
งบกำไรขาดทุน ณ 30 พ.ย.2564 (สิ้นปี)
งบกำไรขาดทุน ณ 30 ธ.ค 2564 – 30 พ.ย 65 (ครึ่งปี-สิ้นปี)
งบกำไรขาดทุน ณ 1 ธ.ค. 2565 – 30 พ.ค.2566
งบกำไรขาดทุน ณ 30 พ.ย.2566 (สิ้นปี)