หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์

ชื่อ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
Satun Teachers’ Saving And Credit Co-operative LTD.

ที่ตั้ง : 458 หมู่ที่ 6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 0-7471-1933, 0-7477-2187 แฟกซ์ 0-7473-0072

:: ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ::

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2505 และได้จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฏหมายเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2506 ภายใต้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สินใช้” มีสมาชิกครั้งแรก จำนวน 276 คน ใช้สถานที่ตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก โดยการลงหุ้นร่วมกันและมีการกู้ยืมเพื่อบรรเทาทุกข์แก่สมาชิกด้วยจำนวนเงินไม่มากนัก จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2512 ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” โดยมี นายพล ชินพงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูลสมัยนั้นเป็นประธาน
  • ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ 2542 เป็นที่เรียบร้อยโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก เพื่อเข้ามาบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นยังมีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน นิติกร 1 คน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 15 คน
  • สถานที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 458 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทร.0-7471-1933,0-7477-2187 แฟกซ์ 0-7473-0072