หน้าแรก เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

  • ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
  • ยื่นคำร้องขอเปิดบัญชีที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
  • เปิดบัญชีครั้งแรก ต้องฝากไม่น้อยกว่า 100 บาท
  • ต้องมียอดในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
  • สามารถ ฝาก-ถอน ได้ทุกวันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)
  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 บาทต่อปี
  • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน จ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม)

กรณีสมุดคู่ฝากหาย

  • เขียนบันทึกข้อความขอออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ยื่นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  • เจ้าหน้าที่จะเปิดเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ ห้าสิบบาท

การปิดบัญชี

  • สมาชิกที่ประสงค์จะปิดบัญชีต้องมาติดต่อสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจได้
  • ต้องนำสมุดคู่ฝากมาด้วย

 

หมายเหตุ  รับฝาก ทั้งสมาชิกปกติ และ สมาชิกสมทบ