เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  • มีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
  • ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด
  • แนบใบรับรองการหักเงินเดือนในการขอกู้ทุกครั้ง
  • สมาชิกที่จะขอกู้ใหม่ ต้องชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด

เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้ฉุกเฉิน มีดังนี้

  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน

แบ่งปันโพสต์นี้:

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.