หน้าแรก เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
– การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบดังกล่าวแถลงรายงานการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้กู้ไป ให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
– สมาชิกรายหนึ่งมีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 2 เท่าของวงเงินได้รายเดือน และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระไว้แล้ว โดยให้ชำระคืนภายใน 12 งวด ทั้งนี้ให้ผู้กู้แนบหลักฐานการรับจ่ายเงินได้รายเดือน เดือนล่าสุดประกอบคำขอกู้
– สมาชิกที่ยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ ต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด ทั้งนี้ ให้หักกลบลบหนี้กับสัญญาเก่าได้ และเมื่อรวมยอดเงินกู้กับเงินกู้สามัญทั่วไปที่ค้างชำระแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญทั่วไป