Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เคาน์เตอร์)

  • กู้ได้ 1 เท่าของทุนเรือนหุ้น ไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีจะขอกู้ใหม่ต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด
  • ชำระคืนไม่เกิน 40 งวด

กรณีการมอบฉันทะ ให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการกู้ ดังนี้

  • คำขอกู้ พร้อมลงลายมือชื่อผู้กู้ (ผู้มอบฉันทะ) ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน
  • สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ (ผู้มอบฉันทะ) พร้อมลงลายมือชื่อ โดยผู้กู้ (ผู้มอบฉันทะ)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อ โดยผู้รับมอบฉันทะ
  • บัตรข้าราชการฉบับจริง ของผู้กู้ (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ

### เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผ่านเคาน์เตอร์) ###

Leave a Reply

Share This