หน้าแรก ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ    ประมาณ 200,000 บาท

ตารางแสดงผลประโยชน์ที่ได้รับ

คิดจากเกณฑ์อายุเฉลี่ย 20 ปี ชำระจนถึงอายุเฉลี่ย 90 ปี

โดยคิดฐานชำระปีละ 1,200 บาท

เริ่มสมัคร อายุ (เฉลี่ย)
ชำระเงิน เป็นเวลา (ปี)
จำนวนที่จ่าย ฌาปนกิจฯ ทั้งสิ้น
ผลประโยชน์ ที่ได้รับประมาณ
ผลต่างที่ ทายาทได้รับ(เพิ่ม)
20 70 84,000 200,000 116,000
25 65 78,000 200,000 122,000
30 60 72,000 200,000 128,000
35 55 66,000 200,000 134,000
40 50 60,000 200,000 140,000
45 45 54,000 200,000 146,000
50 40 48,000 200,000 152,000
55 35 42,000 200,000 158,000
60 30 36,000 200,000 164,000
65 25 30,000 200,000 170,000

หมายเหตุ จ่ายจริงศพละ 100 บาท ซึ่งแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียชีวิต