หน้าแรก เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ มีวัตถุประสงค์เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์
– เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
– เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เพื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้าน
(2) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
(3) เพื่อซื้ออาคารชุด
(4) เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก หรือคู่สมรสที่มีอยู่ก่อน
(5) การไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน
(6) ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
(7) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
วงเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย จำนวนเงินกู้ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) จำนวนไม่เกินความสามารถที่สมาชิกจะชำระหนี้ได้ 360 งวด
(2) จำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยนั้นที่นำมาเป็นหลักประกัน
คุณสมบัติผู้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องมีดังนี้
(1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 36 เดือน
(2) สมาชิกต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
(3) มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 18,000 บาท
การขอกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(1) ให้สมาชิกยื่นคำขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
(2) ให้นิติกรตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขอกู้ให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
– การพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย คณะกรรมการเงินกู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ ความเหมาะสมแห่งการใช้ประโยชน์ของเงินที่กู้ จำนวนเงินที่ควรให้กู้ ความสามารถในการส่งชำระที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเป็นภาระแก่ผู้กู้ ความเหมาะสมของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน พฤติกรรมของผู้กู้และตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเงินกู้ และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา
หลักประกันการกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(1) หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนั้น จดทะเบียนจำนองเป็นประกันครบหนี้ที่มีอยู่ในเวลาจำนองและหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) การกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงิน ให้นำอสังหาริมทรัพย์ที่ไถ่ถอนจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน
(3) สิทธิการถอนเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้
(4) หลักประกันตาม (1) มีจำนวนไม่เพียงพอ จะใช้อสังหาริมทรัพย์อื่นของสมาชิกและหรือของคู่สมรสมาจำนองเป็นหลักประกันเพิ่มก็ได้ โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการ
(5) การคำนวณหลักประกัน ให้นำค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ เวลาที่ยื่นคำขอกู้มาหักวงเงินกู้ออกก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
– อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
– การชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย สมาชิกอาจขอชำระหนี้แบบสหกรณ์หรือแบบธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด
– เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ได้แก่ การกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกและครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร และพอใจจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ จำนวนเงินกู้ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
คุณสมบัติผู้กู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องมีดังนี้
(1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 36 เดือน
(2) สมาชิกต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
(3) มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 18,000 บาท
การขอกู้พิเศษเพื่อกู้การลงทุนประกอบอาชีพ
(1) ให้สมาชิกยื่นคำขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
(2) ให้นิติกรตรวจสอบแบบคำขอพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์ รวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
การกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น ต่อสหกรณ์โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า จำนวนเงินกู้ที่เกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องอยู่ภายใต้ร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น (ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันเงินกู้ ที่เป็นที่ดินให้ถือราคาประเมินไม่เกินตามที่ทางราชการกำหนด)
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลและหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารและหรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกันโดยจำนวนเงินกู้ส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้น และเงินฝาก ที่ผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
– การชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ สมาชิกอาจขอชำระหนี้แบบสหกรณ์หรือแบบธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด