หน้าแรก เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์

เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์

 • กู้ได้ไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้ถือเกณฑ์จำนวนหุ้นร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
 • ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยโดยส่งไม่เกินภายในกำหนด 300 งวด ทั้งนี้รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 85 ปี
 • สำหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่ (กู้รวมสัญญาเดิม) ต้องส่งชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • เงินกู้พิเศษใช้อสังหาริมทรัพย์และหรือหลักทรัพย์รัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

หลักเกณฑ์การประเมินหลักทรัพย์ในการกู้พิเศษ
(1) ที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน
(2) สิ่งปลูกสร้าง ประเมินราคาตามสภาพจริง และต้องทำประกันอัคคีภัย ตามวงเงินที่ประเมินสิ่งปลูกสร้างทุกปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
(3) ใช้หลักทรัพย์ของบุคคลอื่นเป็นหลักประกันได้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของหลักทรัพย์
(4) ผู้กู้ต้องเตรียมตรวจและชี้หมุดหลักเขต

เอกสารและหลักฐานในการกู้พิเศษ มีดังนี้

 • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรสและของเจ้าของที่ดิน/คู่สมรสอย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส และของเจ้าของที่ดิน/คู่สมรส อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้ และเจ้าของที่ดิน อย่างละ 2 ชุดพร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาใบสำคัญการหย่า กรณีผู้กู้และเจ้าของที่ดินหย่ากับคู่สมรส อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส กรณีคู่สมรสของผู้กู้และเจ้าของที่ดินถึงแก่กรรม อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก. หรือ น.ส. 3 ทุกหน้า โดยเจ้าของโฉนดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด พร้อมแผนที่ประกอบที่ตั้งหลักทรัพย์โดยให้สมาชิกผู้ขอกู้และกรรมการที่ไปดูหลักทรัพย์ลงนามรับรองในแผนที่ว่าที่ดินอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์จริง
 • ใบประเมินที่ดินตัวจริง ประเมินมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 • ภาพถ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่น้อยกว่า 4 รูป โดยในภาพถ่ายต้องมีกรรมการดำเนินการสหกรณ์อย่างน้อย 1 คน และเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ด้วย พร้อมให้เจ้าของหลักทรัพย์หรือสมาชิกผู้ขอกู้ลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายด้วย และต้องเป็นภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน
 • หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ดินไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้กู้) จำนวน 1 ฉบับ
 • ผู้กู้ต้องบันทึกข้อมูลการขอเอาประกันอัคคีภัยในกรณีผู้กู้ใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • หลักทรัพย์รัฐบาลและหรือสมุดเงินฝากของสหกรณ์เป็นหลักประกัน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมให้หักผ่านธนาคาร