อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในเรื่องการบริหารกิจการสหกรณ์และเสวนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของการบริหารกิจการสห …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2560 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้

31 ตุลาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคใต้ จัดกิจกรรมวันออม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น วันที่ 16-19 ตุลาคม ประจำปี 2560

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 นำสมาชิกเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการอบรมสมาชิกใหม่ ณ สหกรณ์อออมทรัพย์ครูสตูล เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในเรื่องต่างๆ

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 25 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการ สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 โดยจะมีการมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์และร่วมรับประทารอาหาร ณ นกน้ำรีสอร์ท ตำบล …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์สัมพันธ์เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ กล่าวรายงาน ต่อนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล ประธานในพิธี เนื่องในกิจกรรม สหกรณ์สัมพันธ์เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพใต้

การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพใต้ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสหกรณ์ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสต …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

กิจกรรมการระดมทุนและกิจกรรมการประกวดต่างๆ 55 ปี แห่งการออม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด โดยในงานจะมีการจัดการประกวดกิจกรรม 55 ปี แห่งการออม แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยา …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2560 สตูล อีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮ้าส์ ครั้งที่ 4

วันนี้ (28 มิ.ย.60) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล ประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกสังกัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่