สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุม 100 ปี โรเงรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ หน่วยสรรหาที่ 1-14 วันที่ 21 มกราคม 2561

วันที่ 21 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ในหน่วยสรรหาที่หมดวาระ ประธาน 1 ตำแหน่ง และกรรมการ 7 ตำแหน่ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ได้กำหนด หน่วยสรรหาที่ 1- 1 …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในเรื่องการบริหารกิจการสหกรณ์และเสวนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของการบริหารกิจการสห …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2560 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้

31 ตุลาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคใต้ จัดกิจกรรมวันออม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น วันที่ 16-19 ตุลาคม ประจำปี 2560

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 นำสมาชิกเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการอบรมสมาชิกใหม่ ณ สหกรณ์อออมทรัพย์ครูสตูล เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในเรื่องต่างๆ

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 25 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการ สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 โดยจะมีการมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์และร่วมรับประทารอาหาร ณ นกน้ำรีสอร์ท ตำบล …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์สัมพันธ์เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ กล่าวรายงาน ต่อนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล ประธานในพิธี เนื่องในกิจกรรม สหกรณ์สัมพันธ์เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพใต้

การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพใต้ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสหกรณ์ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสต …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่