หน้าแรก เงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

เงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

เงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
19.1 เงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) หนี้อยู่ระหว่างบังคับคดี
(2) หนี้อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย
(3) กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
19.2 วงเงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน กู้ได้ไม่เกิน 180 เท่าของเงินเดือน ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาท
19.3 การขอกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้สมาชิกยื่นแบบคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
(2) ให้นิติกรตรวจสอบแบบคำขอพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์ รวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
(3) สมาชิกใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว กรณีจะขอกู้เงินสามัญทั่วไปต้องชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินทั้งหมด
(4) กรณีสมาชิกผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้
19.4 หลักประกันเงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน มีดังนี้
(1) อสังหาริมทรัพย์ จำนองค้ำประกัน
(2) ใช้หลักประกันสินเชื่อจากบริษัทประกัน ค้ำประกัน
(3) หลักประกันใช้บุคคลค้ำประกันเป็นจำนวนตามข้อ 14.2.2 กรณีกู้เกิน 3,000,000.00 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 7 คน
19.5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
19.6 การชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน การผ่อนชำระเป็นแบบต้นบวกดอกเท่ากันทุกงวด หรือแบบต้นเท่าดอกลด ไม่เกิน 240 งวด