หน้าแรก ข่าวสารสมาคมฌาปนกิจฯ

ข่าวสารสมาคมฌาปนกิจฯ

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ที่มีอายุเกิน 65 ปี ตามข้อบังคับของสมาคมฯ มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล เพื่อให้เป็นไปตามที่สมาชิกต้องการจึงอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2558 ประชุมวันที่ 17 เมษายน 2558 ขยายอายุสมาชิกเป็น 72 ปี (เกิด พ.ศ. 2486) และรับเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เท่านั้น

การรับสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีรายการที่ต้องดำเนินการดังนี้

ค่าสมัคร 100 บาท + ค่าบำรุง 50 บาท + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,200 บาท + เงินบริจาค 3,900 บาท (คิดย้อนหลัง 6 ปี) รวมเงินที่ต้องชำระ 5,250 บาท

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 1 ฉบับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล เท่านั้น
  2. มีอายุไม่เกิน 72 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
  4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  5. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูลเท่านั้น
  6. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย

*** ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ***

รายละเอียดติดต่อสอบถาม โทร. 074-711933 ต่อ 13

ติดต่อสมาคมฌาปนกิจฯ

สำนักงานตั้งอยู่ที่   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ที่อยู่              458 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

โทร.              074-711933 ต่อ 13

“แม้จะจากไปก็มีค่าไม่สร้างปัญหาให้ลูกหลาน”