หน้าแรก เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป
หลักเกณฑ์การขอกู้สามัญทั่วไป
– สมาชิกรายหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท และให้เป็นตามหลักเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน – 2 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกกว่า 2 ปี – 4 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,700,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกกว่า 4 ปี – 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,200,000 บาท
(4) เป็นสมาชิกกว่า 6 ปี ขึ้นไป จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
– สมาชิกที่กู้เงินสามัญทั่วไป ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ ถ้าผู้กู้ประสงค์ใช้สิทธิ์กู้ในวงเงินกู้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ ด้วยเหตุค่าหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ ก็สามารถ กู้ได้ โดยให้สหกรณ์หักจากเงินกู้ดังกล่าว ชำระค่าหุ้นเพียงเท่าที่ถึงเกณฑ์นั้น
– สมาชิกที่กู้สามัญทั่วไปอยู่แล้ว ประสงค์จะขอกู้ใหม่ (รวมสัญญาเดิม) ต้องส่งชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือชำระต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 บาท จึงจะมีสิทธิ์กู้สามัญทั่วไปใหม่ได้
การค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป
– วงเงินทำประกันสินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ ให้คำนวณจากเงินกู้ลบด้วยหุ้น และหลักประกันอื่นๆ ที่ผู้กู้มี ซึ่งผูกพันอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้ หากวงเงินหลังจากคำนวณแล้ว ส่วนที่เกิน ให้ไปทำประกันสินเชื่อ 1 กรมธรรม์ โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ ส่วนที่เกินหลังจากหักชำระหนี้แล้ว ให้สหกรณ์คืนแก่ทายาทที่ระบุต่อท้ายกรมธรรม์
– การค้ำประกันเงินกู้ ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์รัฐบาล และหรือ เงินในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ำประกันก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 1 คน
(2) วงเงินกู้เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 2 คน
(3) วงเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 3 คน
(4) วงเงินกู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 4 คน
(5) วงเงินกู้เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 5 คน
(6) วงเงินกู้เกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 6 คน
– สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับผู้กู้มากกว่า 7 สัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้ และหลักเกณฑ์การค้ำประกันให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
การชำระเงินกู้สามัญทั่วไป
– สมาชิกและลูกจ้างประจำ ให้ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน แบบต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ย จำนวนงวดชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด
– ผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส่งไม่เกิน 240 งวด แบบต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ย และอายุไม่เกิน 60 ปี
– เอกสารและหลักฐานการกู้เงินสามัญทั่วไป ประกอบด้วย
(1) สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ พร้อมคู่สมรส และผู้ค้ำประกัน พร้อมคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้พร้อมคู่สมรส และผู้ค้ำประกันพร้อมคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(3) สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(4) สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน 1 เดือน (ปัจจุบัน)
(5) สำเนาใบสำคัญการหย่า กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันหย่ากับคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(6) สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส กรณีคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกันถึงแก่กรรม อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(7) หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน