Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เงินกู้สามัญ

– ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน สำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ปี
– เกณฑ์การให้กู้

  • เป็นสมาชิกน้อยกว่า 2 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
  • เป็นสมาชิกน้อยกว่า 4 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • เป็นสมาชิกน้อยกว่า 6 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
  • เป็นสมาชิก 6 ปี ขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท

– ใช้บุคคลค้ำประกัน ดังนี้

  • กู้ไม่เกิน 200,000 บาท   ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
  • กู้เกิน 200,000 บาท   แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
  • กู้เกิน 500,000 บาท   แต่ไม่เกิน 800,000 บาท  ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
  • กู้เกิน 800,000 บาท   แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
  • กู้เกิน 1,500,000 บาท   แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน

– ชำระคืนให้แล้วเสร็จภายในอายุตัว 80 ปี แต่ต้องมีงวดผ่อนชำระไม่เกิน 200 งวด ลูกจ้างประจำต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในอายุตัวไม่เกิน 55 ปี หรืออายุตัวไม่เกิน 60 ปี แล้วแต่ระยะเวลาการจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

– กรณีมีหนี้เก่าและกู้เต็มสิทธิแล้วต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด จึงจะกู้ใหม่ได้
– สมาชิกที่มีอายุตัวเกิน 58 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องชำระให้เสร็จ ภายในอายุตัว 80 ปี

### เงินกู้สามัญ กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท (2 ล้านบาท) ###

Leave a Reply

Share This