หน้าแรก เงินกู้สามัญอเนกประสงค์

เงินกู้สามัญอเนกประสงค์

เงินกู้สามัญอเนกประสงค์
หลักเกณฑ์การขอกู้สามัญอเนกประสงค์
(1) เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ เป็นการให้กู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และ/หรือ ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าในกรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และ/หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทัศนศึกษา ค่าศึกษาบุตร และอื่นๆ
(2) สมาชิกผู้กู้รายหนึ่ง ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
– การค้ำประกันเงินกู้สามัญอเนกประสงค์ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกค้ำประกันจำนวน 1 คน
– การชำระเงินกู้สามัญอเนกประสงค์สมาชิกผู้กู้จะต้องชำระคืนไม่เกิน 240 งวด
เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้สามัญอเนกประสงค์
(1) สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ พร้อมคู่สมรส และผู้ค้ำประกัน พร้อมคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ พร้อมคู่สมรสและผู้ค้ำประกันพร้อมคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
(4) สลิปเงินเดือน (ปัจจุบัน) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน