Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

(1) ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน สำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 12 เดือน
(2) กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท และจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 15 % ของวงเงินกู้
(3) กรณีมีหนี้เงินกู้เพื่อสวัสดิการ จะต้องชำระหนี้เดิมมาไม่น้อย กว่า 12 งวด (นับตั้งแต่งวดแรกของสัญญา) จึงจะกู้ได้
(4) ต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 80 ปี และไม่เกิน 240 งวด แต่ลูกจ้างประจำต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 55 ปี หรือ 60 ปี และไม่เกิน 200 งวด

### เงินกู้เพื่อสวัสดิการ กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท (6 แสนบาท) ###

Leave a Reply

Share This