ย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหาของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการลง …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) และใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดแนวทางเลือกในการชำระเงินต่างๆของสหกรณ์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกไม่ต้องเดินทางมายังส …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2561

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมใหญ่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ใน …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นั้น ทางสหกรณ์ใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก จากเดิม ณ หอป …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด จะดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561 และนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561 โดยให้เป็นไปตามพ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ผู้ได้รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ฯ  ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรก …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ผลการแข่งขันกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุร …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ขอเชิญเข้าอบรมสมาชิกเข้าใหม่ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสหกรณ์ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และประ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่