มอบเงินสนับสนุน โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่กำพร้าและยากจน …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 5 /2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เห็นควรประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่นตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ด …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

แจ้งผลการสอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง สอบราคาประกันสินเชื่อ  โดยให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอสอบราคาการรับประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 24 …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความประสงค์ให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอราคาการรับประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ โดยมีเงื่อนไขกรมธรรม์และรายละเอียด ดังนี้ ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09. …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรให้บริการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยต้อกระจก

ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรเป็นหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง โดยเปิดดำเนินการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยต้อกระจกที่อยู่ในพื้นที่ทุกจั …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52 นำโดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ และที่ปรึกษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งจัดเป็นสหกรณ์ที่ป …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52 ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ และผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้ อ่านรายละเ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มิมติให้สหกรณ์ประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจ้างหรือไ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รานงานการผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2561

ตามที่สหกรณ์ได้จัดการลงคะแนนสรรหาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561(ล่วงหน้า) และวันที่ 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระ นั้น จึงขอแจ้งผลการนับคะแนนส …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่