หน้าแรก งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

 

 :: งบแสดงฐานะทางการเงิน :: ดาวโหลด
งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 พ.ค.2564 (ครึ่งปี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 พ.ย.2564 (สิ้นปี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 พ.ย.2565 (ครึ่งปี – สิ้นปี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 พ.ค.2566 (ครึ่งปี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 พ.ย.2566 (สิ้นปี)