หน้าแรก คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ที่

ชื่อ   –   สกุล

ตำแหน่ง

1 นายไสว สังข์ทอง นายกสมาคม
2 นายเลิศศักดิ์ หมีนหวัง อุปนายกคนที่ 1
3 นายวรากร หนูแก้ว อุปนายกคนที่ 2
4 นายวิรัต สวัสดี นายทะเบียน
5 นายสมเดช สุประทุม ผู้ช่วยนายทะเบียน
6 นางจันทร์ศรี ชุมเขียว เหรัญญิก
7 นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นายวิรัช ลีลาพิทักษ์ ปฏิคม
9 นายเสรี มากแสง ผู้ช่วยปฏิคม
10 นายกมล แก้วคำ เลขานุการ
11 นายสมนึก ศรีนคร ผู้ช่วยเลขานุการ
12 นายโสภณ คงยก ประชาสัมพันธ์
13 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 

จำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

– ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 มีจำนวน 2,130 คน

รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำปี 2558

ชื่อผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเมื่อวันที่ สาเหตุการเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ
1.นายสมพงศ์ วิสุมา 5 ม.ค. 58 ประสบอุบัติเหตุ 211,400 บาท
2.นางนันทา วิเศษวงศ์ 5 ม.ค. 58 มะเร็ง 211,400 บาท
3.นายไพโรจน์ สินธนากุล 13 เม.ย. 58 ล้มในห้องน้ำ 212,900 บาท