ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้ารับการอบรม วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดจัดการอบรมผู้แทนสมาชิกในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในหัวข้ออบรม “กฎหมายใกล้ตัวกับสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยวิทยากร นายณฐกร แก้วดี  รองประธานสภาที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น....

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ