ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

กิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมรัปประทานอารหารว่าง บรรยากาศในห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พูดกล่าวทักทาย มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมถ่ายรูปหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  

มอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ เครือข่ายชัยพัฒน์

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ แก่สมาชิก และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้ทางเครือข่ายชัยพัฒน์ ...

ศึกษาดูงานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง อาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่...

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล นำโดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับรองการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ชั้น 3 ...

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ

ข่าวสวัสดิการสมาชิก