ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 กําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ตามข้อบังคับและระเบียบ สหกรณ์ ดังนี้ 1. คุณสมบัติผู้แทนสมาชิก เป็นสมาชิกที่มีชื่อในกลุ่ม ตามประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 2. จํานวนผู้แทนสมาชิก 2.1 ใช้อัตราส่วนจํานวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้ากลุ่มใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่ง ก็ให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 2.2 กลุ่มสมาชิกใดมีสมาชิกไม่ถึงสิบคนให้มีผู้แทนสมาชิกได้หนึ่งคน 2.3 ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ 3. การดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้ง 3.1 ให้แต่ละกลุ่ม/กลุ่มย่อย ดําเนินการเลือกตั้งโดยการรับสมัครและเลือกตั้งตามความเหมาะสม ถ้ามี ผู้สมัครไม่เกินจํานวนผู้แทนสมาชิกตามที่กําหนด ก็ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 3.2...

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ