การรับสมัครสมาชิก สสอค.กรณีพิเศษ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สสอค.เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ ทั้งสามัญและสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระเงิน 4,860 บาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในพระบาท …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายสมปอง เผือกสม

วันที่ 13 มิถุยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูน หยังสู กรรมการและผู้ช่วยเลานุการ และ นายอาดนหมีด สันมาแอ กรรมการ  มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายสมปอง เผื …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

มอบเงินสนับสนุน โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่กำพร้าและยากจน …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 5 /2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เห็นควรประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่นตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ด …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นางแจ่มศรี สมศิริ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 2 นายวีระ พ้นภัย กรรมการ นายฮาหรูน หยังสู กรรมการ และ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

แจ้งผลการสอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง สอบราคาประกันสินเชื่อ  โดยให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอสอบราคาการรับประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 24 …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มอบเงินให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

วันที่ 21 พฤษภาคม นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของสหกรณ์ฯ ให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

งานสัมมนาประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ฯ ต่างๆในภาคใต้ ซึ่งปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็๋นเจ้าภาพ โดย นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่