ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย น.ส.เดือน ลิมาน หัวหน้าฝ่ายประมวลผล เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยส่งผลงานนวัตกรรม CSS Coop Support System ระบบสนับสนุนทางสหกรณ์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยประเภทสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 701...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม   ...

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

กิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมรัปประทานอารหารว่าง บรรยากาศในห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พูดกล่าวทักทาย มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมถ่ายรูปหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง อาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่...

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ