ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในช่วงวิกฤติ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งภาครัฐได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 54 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกดังนี้ แนวปฎิบัติการส่งเอกสาร ขอผ่อนผันการชำระหนี้...

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

ศูนย์ประสานงานสมาคม

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ