ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 ฉะนั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงรับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการแทนคณะกรรมการดำเนินการที่ออกตามวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 วรรคสอง ดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง หน่วยสรรหา จำนวนกรรมการ (คน) 1.1...

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ