Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ระเบียบข้อบังคับ

 :: ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ :: ดาวโหลด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ. 2555
3. ระเบียบว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558
4. ระเบียบว่าด้วย  สวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2559 (อัพเดต 23/03/2560)
5. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร พ.ศ. 2559 (อัพเดต 23/03/2560)
6. ระเบียบว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกไม่มีคู่สมรส พ.ศ. 2559 (อัพเดต 23/03/2560)
7. ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2559 (อัพเดต 23/03/2560)
8. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2557

 

Leave a Reply

Share This