Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ระเบียบข้อบังคับ

 :: ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ :: ดาวโหลด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ. 2555 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
3. ระเบียบว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558
4. ระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
5. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2556 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
6. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก พ.ศ. 2556 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
7. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2556 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
8. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2557 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 

Leave a Reply

Share This