หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

 

 :: ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ :: ดาวโหลด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ. 2555
3. ระเบียบว่าด้วย เงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ปี 2562 (02/05/2562)
4. ระเบียบว่าด้วย  สวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2559 (23/03/2560)
5. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร พ.ศ. 2559 (23/03/2560)
6. ระเบียบว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกไม่มีคู่สมรส พ.ศ. 2559 (23/03/2560)
7. ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2559 (23/03/2560)
8. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2557
9. ระเบียบว่าด้วย โครงการให้เงินกู้สามัญพนักงานราชการ พ.ศ.2560 (31/08/2560)