หน้าแรก เงินกู้สามัญ ATM

เงินกู้สามัญ ATM

หลักเกณฑ์การขอกู้สามัญ เอ.ที.เอ็ม. (ATM)
(1) กู้ต้องขอทำบัตร เอ.ที.เอ็ม. (ATM) ของธนาคารที่สหกรณ์ได้ทำข้อตกลงไว้ และส่งใบคำร้องขอกู้เงินตามแบบของสหกรณ์ เขียนด้วยลายมือของผู้กู้เอง และลงลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชา ยกเว้น กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ให้รับรองตนเองได้
(2) วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินเดือน หรือค่าจ้างหรือบำนาญรายเดือนหรือบำเหน็จรายเดือน หรือค่าตอบแทนประจำของสมาชิกนั้น และกู้สูงสุดต้องไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
(3) กรณีเมื่อครบกำหนดสัญญา 10 ปี สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นคำขอและหนังสือขอกู้เงินใหม่
– การค้ำประกันเงินกู้สามัญ เอ.ที.เอ็ม. (ATM) ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน โดยสมาชิกรายหนึ่งค้ำประกันเงินกู้สามัญ เอ.ที.เอ็ม.(ATM) ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
– การชำระเงินกู้สามัญ เอ.ที.เอ็ม. (ATM) การชำระหนี้ ต้องชำระหนี้รายเดือน ในวันจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างโดยผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง ณ ที่จ่าย ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 100 งวด
เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญ เอ.ที.เอ็ม.(ATM)
(1) สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
(4) สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
(5) สำเนาบัตร เอ.ที.เอ็ม. (ATM) ของสหกรณ์
เงินกู้เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
– สมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จะขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์แทนผู้กู้ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือออกจากงานประจำ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา และผู้ค้ำตกเป็นลูกหนี้
– ชำระหนี้แทนลูกหนี้ตามคำพิพากษา
– วงเงินให้กู้เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามจำนวนเงินที่สมาชิกต้องรับผิดชอบ ในฐานะผู้ค้ำประกัน แต่ไม่เกินวงเงิน 3,000,000.00 บาท
– หลักประกันเงินกู้เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกันให้มีจำนวนผู้ค้ำประกันตามข้อ 14.2.2
– อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกันร้อยละ 3.00 ต่อปี
– การชำระหนี้เงินกู้เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกันตามความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 240 งวด