หน้าแรก เงินกู้สามัญ ATM

เงินกู้สามัญ ATM

  • ผู้กู้ต้องขอทำบัตร เอ.ที.เอ็ม (ATM) ของธนาคารที่สหกรณ์ได้ทำข้อตกลงไว้ และส่งใบคำร้องขอกู้เงินตามแบบของสหกรณ์เขียนด้วยลายมือของผู้กู้เองและลงลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเว้นกรณีผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าสำนักงานให้รับรองตนเอง
  • วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินวิทยฐานะหรือค่าตอบแทนประจำของสมาชิกนั้น กู้สูงสุดต้องไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20% ของวงเงินกู้
  • การชำระหนี้ให้ชำระหนี้รายเดือนในวันจ่ายเงินเดือน โดยผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 100 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี และลูกจ้างประจำต้องชำระคืนภายใน 60 ปี
  • เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชำระประจำเดือน ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
  • กรณีเมื่อครบกำหนด 10 ปี สมาชิกผู้กู้ต้องยื่นคำขอและหนังสือกู้เงินใหม่
  • ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน สมาชิกรายหนึ่งค้ำประกันเงินกู้ประเภทนี้ได้ 2 สัญญา

เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญ ATM มีดังนี้
(1) สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
(4) สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
(5) หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
(6) หนังสือยินยอมให้หักผ่านธนาคาร