หน้าแรก สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล  จำกัด
(1.)สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกคลอดบุตร (รับขวัญบุตรสมาชิก)

 1. สหกรณ์จ่ายครั้งละ 1,000 บาท ไม่เกิน 3 คน
 2. การยื่นแบบคำขอรับเงินสวัสดิการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่คลอดบุตร โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 • หนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนสมรส
(2.)สวัสดิการสมาชิกไม่มีคู่สมรส

 1. สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปี จนถึง 56 ปีบริบูรณ์
 2. สหกรณ์ฯ จ่ายเงิน 5,000 บาท มีสิทธิได้รับครั้งเดียว

** (สมาชิกต้องยื่นแบบคำขอรับเงินตั้งแต่วันที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จนถึง อายุ 56 ปีบริบูรณ์)

 1. การยื่นแบบคำขอรับเงินสวัสดิการแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 • หนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ให้กรรมการประจำหน่วยลงชื่อรับรอง 1 คน และบุคคลในหน่วยงาน ลงชื่อรับรองอีก 1 คน
(3.)สวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล ดังนี้

 1. สหกรณ์จ่ายค่ารักษาพยาบาล คืนละ 1,000 บาท ติดต่อกันไม่เกิน 5 คืน
 2. ให้ใช้สิทธิได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
 3. การยื่นแบบคำขอรับเงินสวัสดิการแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 • หนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล
(4.)สมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ

 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 ปี ไม่ถึง 10 ปี จ่ายให้ 3,000 บาท
 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จ่ายให้ 5,000 บาท
 • เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 10 ปี จ่ายเพิ่มให้ปีละ 1,000 บาท
 • ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
(5.)สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 1. การจัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิก สหกรณ์ ฯ จัดสรรตามจำนวนบุตรสมาชิกที่ยื่นใบสมัคร
 2. คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
 • เป็นบุตรสมาชิก ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)
 • ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 (ปวส.1)
 • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 (ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1)
 • ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนในระดับเดียวกันมาก่อน
 1. หลักฐานการยื่นใบสมัคร
 • ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 • สำเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก
 • ใบรับรองการเป็นนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา หรือ สำเนาใบลงทะเบียนเรียน หรือ หลักฐานอื่นใดที่แสดงสถานภาพตามคุณสมบัติข้อ 2
(6.)สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยทุพพลภาพอย่างถาวร / และสูญเสียอวัยวะ

 1. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ได้รับเงินจำนวน 3,000 บาท
 2. กรณีสูญเสียอวัยวะ ได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท
 • หนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 • ให้กรรมการประจำหน่วยลงชื่อรับรอง 1 คน
 • ให้ใช้สิทธ์ได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
(7.)เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

 • เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่าย  50,000  บาท
 • เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ถึง 10 ปี จ่าย  100,000  บาท
 • เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปี จ่าย  150,000  บาท
 • เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป ถึง 20 ปี จ่าย  200,000  บาท
 • เป็นสมาชิก 20 ขึ้นไป ถึง 30 ปี จ่าย  250,000  บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปีขึ้นไป จ่าย  300,000  บาท

** สมาชิกเสียชีวิตที่รับเงินสงเคราะห์แล้ว ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 200,000 บาท ทั้งนี้จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนอายุ 55 ปี บริบูรณ์ จึงจะได้รับสิทธิ์นี้

(8.)สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก

 1. สมาชิกถึงแก่กรรม ให้ทายาทมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ พร้อมพวงหรีด หรือ ผ้าขาวเกี่ยวกับศพ ดังต่อไปนี้
 • เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี รายละ 5,000  บาท
 • เป็นสมาชิก 5-10 ปี รายละ 10,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป รายละ 15,000 บาท
 1. บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของสมาชิกมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ พร้อมพวงหรีด หรือ ผ้าขาวเกี่ยวกับศพ ดังต่อไปนี้
 • เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี รายละ 3,000  บาท
 • เป็นสมาชิก 5-10 ปี รายละ 4,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป รายละ 5,000  บาท
 1. การยื่นแบบคำขอรับเงินสวัสดิการแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 • หนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
 1. ในกรณีผู้เสียชีวิตมีทายาท หรือ บิดา มารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 1 คน ให้ใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบเพียง 1 คน เท่านั้นและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี