หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ประจำปี 2557-2561

ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ประจำปี 2557-2561

448
0

ตามที่ท่านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ในรอบปี ….. เนื่องจากในรอบปีบัญชี 2563 มีเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี 2557-2561 เพราะมีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่าอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2557 อัตรา 4,000 บาท และรอบปี 2558 -2561 อัตรา 4,800 บาท แล้วปรากฎว่าอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่เก็บในรอบปีดังกล่าวไม่พอกับจำนวนเงินสงเคราะห์ (ตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตในรอบปี) โดยมีรายละเอียดตามรอบดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ประจำ 2557