หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมอบทุนเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมมอบทุนเด็กด้อยโอกาส

64
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา กิจกรรมมอบทุนเด็กด้อยโอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 58 ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา กิจกรรมมอบทุนเด็กด้อยโอกาส ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 50 ทุน จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ตามไฟล์เอกสารที่แนบ — คลิ๊ก

ประกาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา กิจกรรมมอบทุน