หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557

783
0

ผู้ได้รับทุนการศึกษา2557

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มีมติให สหกรณฯ ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เขารับทุนการศึกษาป 2557 โดยเปดรับ สมัครตั้งแตวันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2557 ที่ผานมานั้น สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี 2557