รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสามัญ และคู่สมรส รอบที่ 8/2559 รับสมัคร วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559

รับสมัครสมาชิก สสชสอ รอบที่ 8-2559
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และ คู่สมรสสมาชิกสามัญ รอบที่ 8/2559 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1-31 มีนาคม 2559) จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท (ค่าสมัคร+ค่าบำรุง)

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรับสมัครสมาชิก สสชสอ รอบที่ 8-2559

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครสมาชิก สสชสอ รอบที่ 8-2559

แบ่งปันโพสต์นี้: