หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562

โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562

1341

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของสมาชิกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 โดยในปี 2562 กำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด พร้อมทั้งทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นครหลวงเวียงจันทร์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ,สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู และในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เปิดรับภายในเวลา 12.00 น.)

ประกาศ!!! ขอแจ้งเลื่อนการจับสลากโครงการศึกษาดูงานของสมาชิก เนื่องจากคณะกรรมการมีภารกิจการประชุมใหญ่สามัญของ ชสอ. จากเดิมวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องยืนยันสิทธิ์ พร้อมชำระค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,800 บาท ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.62 ภายในเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ โทร 086-4892411 และ 086-4892412

ดาวโหลด>>ใบสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2562