หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจำปี 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจำปี 2562

1769

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 และดำเนินการจับสลากในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นั้น โดยในปี 2562 สหกรณ์จะกำหนดศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  พร้อมทั้งทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นครหลวงเวียงจันทร์)  ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิก ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายนามดังกล่าว ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโดยชำระค่าเข้าร่วมโครงการท่านละ 3,800 บาท ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หากไม่มาชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ **เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี และไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 แก้ไข