หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางกัลยาณ์ มหันต์กิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางกัลยาณ์ มหันต์กิจ

216

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิชาญ สำเภาเงิน กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางกัลยาณ์ มหันต์กิจ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัด ท้ายยอ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา