หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

708
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท

อ่านรายละเอียดที่นี่>>การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก