หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี 2565

แต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี 2565

153
0

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 80(15) และข้อ 102 ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา โดยเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เพื่อร่วมให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานสหกรณ์ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่>> แต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี 2565