หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายนิรันดร์ ธรรมบำรุง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายนิรันดร์ ธรรมบำรุง

225
0

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายการุณย์ ติณรัตน์ เลขานุการ แทนประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายนิรันดร์ ธรรมบำรุง จำนวนเงิน 300,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 2