หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดสหกรณ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

แจ้งวันหยุดสหกรณ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

112
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติกำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แจ้งวันหยุดทำการ 5 ส.ค.65