หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2565

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2565

363
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล  จำกัด ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเเงินฝาก 2565