หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายบัญชา กลับศรีอ่อน

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายบัญชา กลับศรีอ่อน

694
0

วันที่ 3 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายการุณย์ ติณรัตน์ กรรมการและเลาขานุการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายบัญชา กลับศรีอ่อน จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ จังหวัดตรัง