หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การถอนเงินฝาก 2565

หลักเกณฑ์การถอนเงินฝาก 2565

473
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การถอนเงิน ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศหลักเกณฑ์การถอนเงิน 2565