หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566

601
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 มีมติให้ สหกรณ์ ฯ ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2566 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2566   ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก ตามไฟล์ด้านล่าง ดังนี้

ประกาศรายชื่อรับทุน ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผู้มีรายนามดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะทำการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ เข้าบัญชี    เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566